VNYoungMarxist Blog

Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc (Chương V)

Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc (Chương V)

Phần thứ năm: Nhà nước dân tộc ngày nay   Trong thời kỳ cổ điển của cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu, khoảng từ năm 1780 tới 1871, việc thành lập các quốc gia đóng một vai trò tương đối tiến bộ, nó phá vỡ sự cục bộ...

Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc (Phần IV)

Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc (Phần IV)

Phần thứ tư: Vấn đề dân tộc sau cách mạng tháng 10   Lênin đã viết:   “Những đòi hỏi dân chủ khác nhau, bao gồm quyền tự quyết, không phải là một phần quyết định, mà chỉ là một phần nhỏ của phong trào dân chủ thế giới nói...

Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc (Phần III)

Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc (Phần III)

Phần thứ ba: Lênin với vấn đề dân tộc   “Trong khi ở các quốc gia đồng nhất về dân tộc, các cuộc cách mạng tư sản đã phát triển những xu hướng hướng tâm mạnh mẽ, thống nhất những ý tưởng để vượt qua chủ nghĩa cục bộ địa...

Lý thuyết Marxist và vô chính phủ

Lý thuyết Marxist và vô chính phủ

Điều gì làm nên khác biệt giữa chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa vô chính phủ? Vì sao bằng cách phân biệt hai lý thuyết này với nhau, những giá trị tương đối của chúng, xem xem một trong hai hay, sự kết hợp giữa các ý tưởng của chúng...