VNYoungMarxist Blog

Lao động làm thuê và tư bản (1847)

Lao động làm thuê và tư bản (1847)

*Mục lục: Đề tựa của Engels cho bản tiếng Anh năm 1891. Lời mở đầu. Tiền lương là gì? Cái gì xác định giá của hàng hóa. Cái gì xác định tiền lương. Bản chất và sự phát triển của tư bản. Quan hệ giữa lao động làm thuê và...