Tagged: Chủ nghĩa cộng sản

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XI)

CHƯƠNG XI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ TÔN GIÁO § 89. Tại sao tôn giáo và chủ nghĩa cộng sản không thể tương hợp “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”, Mác đã nói như vậy. Phơi bày sự thật này và quần chúng lao động cần được thấu...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương X)

Chương X CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ GIÁO DỤC § 76. Trường học dưới chế độ tư sản Trong xã hội tư sản, nhà trường có ba nhiệm vụ chính cần hoàn thành. Đầu tiên, nó truyền cho thế hệ công nhân sắp tới sự tận tâm và kính trọng...

ABC về Chủ nghĩa Cộng sản (Chương III)

Chương III – Chủ nghĩa cộng sản và nền chuyên chính vô sản § 19. Những đặc điểm của chế độ cộng sản. Sản xuất dưới chế độ cộng sản Vậy là ta đã hiểu rằng vì sao mà sự tiêu vong của xã hội tư bản (TBCN) là tất...