Category: Duy vật biện chứng

Đó là thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác. Mọi xu hướng chính trị, đảng phái, dù vô thức hay có ý thức, đều đặt mình trên một cơ sở triết học và tầm nhìn về thế giới nhất định. Chủ nghĩa Mác hướng đến một sự thay đổi căn bản trong xã hội, do đó nó cũng yêu cầu cho mình một bộ nguyên tắc triết học đặc biệt rõ ràng, thấu đáo và có hệ thống.