Tagged: Engels

200 năm ngày sinh của Engels

200 năm ngày sinh của Engels

Ngày hôm nay, ngày 28 tháng 11, là vừa tròn 200 năm ngày sinh của Engels, người bạn, người đồng chí suốt đời của K.Marx, người đã có những đóng góp không gì sánh được vào nỗ lực đặt cơ sở khoa học cho chủ nghĩa xã hội và cùng...