Category: Nhân vật & Lịch sử

200 năm ngày sinh của Engels

200 năm ngày sinh của Engels

Ngày hôm nay, ngày 28 tháng 11, là vừa tròn 200 năm ngày sinh của Engels, người bạn, người đồng chí suốt đời của K.Marx, người đã có những đóng góp không gì sánh được vào nỗ lực đặt cơ sở khoa học cho chủ nghĩa xã hội và cùng...

Thư Engels gửi tới Franz Mehring

Thư Engels gửi tới Franz Mehring

Nguồn: Thư từ của Marx và Engels   Nhà xuất bản: International Publishers (1968);   Xuất bản lần đầu bởi: Gestamtausgabe; Chuyển qua tiếng Anh bởi: Donna Torr; Tiếng Việt bởi Hừng Đông. London, ngày 14 tháng 7 năm 1893 Mehring thân mến,  Nay là lần đầu tôi mới có...