Category: Xã hội

Thất nghiệp là không cần thiết

Thất nghiệp là không cần thiết

Hàng trăm ngàn người đã mất việc ở Úc trong tháng qua. Nhiều người khác đã ngừng nhận được chi phiếu nhưng điều đó chưa được đưa vào số liệu chính thức. Và đây mới chỉ là khởi đầu. Thất nghiệp không phát sinh chỉ với sự khởi phát của...