Tagged: Thế giới thứ ba

CHỦ NGHĨA MARX VÀ THẾ GIỚI THỨ BA

CHỦ NGHĨA MARX VÀ THẾ GIỚI THỨ BA

Phần lớn dân số thế giới sống trong cái gọi là các quốc gia đang phát triển, trong điều kiện kinh tế suy thoái và bất bình đẳng đáng xấu hổ. Các giải pháp đối với bất bình đẳng toàn cầu được đưa ra thông thường nhấn mạnh vào viện...