Tagged: lgbtq

Nguồn gốc XHCN của phong trào giải phóng đồng tính

Nguồn gốc XHCN của phong trào giải phóng đồng tính Jim Downs Phong trào giải phóng đồng tính không bắt đầu bằng các cuộc tuần hành và biểu tình chính trị, mà bằng một cuộc cách mạng về tư tưởng Thành tựu lịch sử về bình đẳng hôn nhân ở...