Daily Archive: Tháng Một 5, 2022

TÍNH QUỐC TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MARX

TÍNH QUỐC TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MARX

– Chủ nghĩa Marx phải được đặt trên nền tảng của chủ nghĩa quốc tế, hoặc thế hoặc nó không còn là chính nó nữa – Điều này không đơn thuần xuất phát từ cảm tính, rằng những người theo chủ nghĩa Marx căm ghét mọi sự áp bức và...