Tagged: nghệ thuật

Nghệ sĩ có phải là một cá nhân tự do?

Nghệ sĩ có phải là một cá nhân tự do?

“Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội.” –  Đó là đóng góp to lớn của Marx và Engels cho sự hiểu biết về lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, sẽ là giản hoá vấn đề nếu như, chẳng hạn, cố gắng rút ra những quy luật chi...