Tagged: Nhà ở

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XVII)

CHƯƠNG XVII  VẤN ĐỀ NHÀ Ở § 125. Vấn đề nhà ở trong xã hội tư bản Đặc quyền của giai cấp tư sản trong vấn đề nhà ở rõ ràng hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác. Những người tư sản thường sống ở những khu tốt nhất của...