Tagged: Tổ chức phân phối

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XIV)

CHƯƠNG XIV VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHÂN PHỐI § 115. Bãi bỏ hoạt động buôn bán tư nhân Mỗi phương thức sản xuất sẽ tương ứng với một phương thức phân phối (hàng hóa); sau khi đã thủ tiêu sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, nước cộng...