Tagged: Tài chính

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XVI)

CHƯƠNG XVI VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH TRONG NHÀ NƯỚC VÔ SẢN § 122. Nhà nước như một bộ máy ký sinh Trước đó chúng ta đã chỉ ra rằng Nhà nước là tổ chức cưỡng bách, nó là biểu hiện cho sự thống trị của một giai cấp này lên...