Tagged: Hồng quân

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương VIII)

Chương Ⅷ  ĐƯỜNG LỐI CỦA NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN VỀ VẤN ĐỀ TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI § 61. Đường lối cũ của chúng tôi và vấn đề chiến tranh trong nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Ở §12, chúng tôi đã giải thích cho các bạn về việc quân đội...