Tagged: Chuyên chính vô sản

ABC về Chủ nghĩa Cộng sản (Chương III)

Chương III – Chủ nghĩa cộng sản và nền chuyên chính vô sản § 19. Những đặc điểm của chế độ cộng sản. Sản xuất dưới chế độ cộng sản Vậy là ta đã hiểu rằng vì sao mà sự tiêu vong của xã hội tư bản (TBCN) là tất...