Tagged: bất bình đẳng

Một giáo sư tự do bàn về bình đẳng

V.I  Lênin, Put Pravdy số 33, ngày 11 tháng 3 năm 1914. (Lê- nin Tuyển tập, Nxb Tiến bộ, 1972, Mát-xcơ-va, Tập 20, trang  144-147.) Ông giáo sư tự do Tugan-Baranovsky đang trên con đường chiến tranh chống lại chủ nghĩa xã hội. Lần này, ông đã tiếp cận vấn...