Daily Archive: Tháng Năm 1, 2023

Nguồn gốc của ngày tháng năm

Nguồn gốc của ngày tháng năm

  “Ý tưởng về cơ bản là tuyệt vời của Ngày một tháng Năm là bước tiến tự chủ, ngay lập tức của quần chúng vô sản”, Rosa Luxemburg đã viết trong niềm sau mê vào đêm trước Ngày tháng Năm năm 1913. Được viết một phần tư thế kỷ...