Category: Tác phẩm

ABC về Chủ nghĩa Cộng sản (Chương III)

Chương III – Chủ nghĩa cộng sản và nền chuyên chính vô sản § 19. Những đặc điểm của chế độ cộng sản. Sản xuất dưới chế độ cộng sản Vậy là ta đã hiểu rằng vì sao mà sự tiêu vong của xã hội tư bản (TBCN) là tất...

ABC về Chủ nghĩa Cộng sản – (Chương II)

Chương II – Sự phát triển của trật tự xã hội tư bản §14 Mâu thuẫn giữa nền sản xuất hàng hóa nhỏ và nền đại sản xuất Các nhà máy lớn với hơn mười ngàn công nhân cùng các máy móc khổng lồ không phải lúc nào cũng tồn...

ABC về Chủ nghĩa Cộng sản (Chương I)

Chương I – Nền tảng của xã hội tư sản § 6. Nền kinh tế hàng hóa Nếu ta nghiên cứu về cách mà đời sống kinh tế hoạt động dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, ta sẽ thấy rằng đặc điểm cơ bản của nó là sản xuất...

ABC về Chủ nghĩa Cộng sản – Giới thiệu

Mọi đảng [party] đều theo đuổi những mục tiêu nhất định, cho dù đó đảng ấy đại diện cho các chủ đất hay nhà tư bản, hoặc đảng này là những người làm công (công nhân) hay nông dân. Mặt khác, nếu như mọi đảng không có những mục tiêu...

Thư Engels gửi tới Franz Mehring

Thư Engels gửi tới Franz Mehring

Nguồn: Thư từ của Marx và Engels   Nhà xuất bản: International Publishers (1968);   Xuất bản lần đầu bởi: Gestamtausgabe; Chuyển qua tiếng Anh bởi: Donna Torr; Tiếng Việt bởi Hừng Đông. London, ngày 14 tháng 7 năm 1893 Mehring thân mến,  Nay là lần đầu tôi mới có...

Tóm tắt tư bản – Chương III

Tóm tắt tư bản – Chương III

*Mục lục:   Chương I. Hàng hóa và tiền 1. Bản thân hàng hóa 2. Quá trình trao đổi hàng hóa 3. Tiền, hay sự lưu thông hàng hóa Chương II. Sự chuyển hóa tiền thành tư bản 1. Công thức chung cho Tư bản 2. Những mâu thuẫn trong...

Tóm tắt tư bản – Chương II

Tóm tắt tư bản – Chương II

*Mục lục:   Chương I. Hàng hóa và tiền 1. Bản thân hàng hóa 2. Quá trình trao đổi hàng hóa 3. Tiền, hay sự lưu thông hàng hóa Chương II. Sự chuyển hóa tiền thành tư bản 1. Công thức chung cho Tư bản 2. Những mâu thuẫn trong...

Tóm tắt tư bản – Giới thiệu

Tóm tắt tư bản – Giới thiệu

  *Giới thiệu    Đây là bản tóm tắt cho Tư bản, Tập I, được viết bởi Engels vào năm 1868. Ngay sau khi bộ Tư bản được phát hành Engels đã bắt đầu xây dựng một bản tổng kết toàn diện cho nó.    Vào ngày 17 tháng 4...