22/03/2021 21:40

ABC VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN

N.Bukharin và E.Preobrazhensky, 1922


*Mục lục:

PHẦN THỨ NHẤT: LÝ THUYẾT - SỰ PHÁT TRIỂN VÀ SUY TÀN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

Giới thiệu: Cương lĩnh của chúng tôi

§ 1. Cương lĩnh là gì?

§ 2. Cương lĩnh trước đây của chúng tôi như thế nào?

§ 3. Tại sao cần thiết lập một cương lĩnh mới?

§ 4. Ý nghĩa của cương lĩnh của chúng tôi?

§ 5. Tính khoa học của cương lĩnh của chúng tôi?

Chương I. Trật tự xã hội tư bản

§ 6. Nền kinh tế hàng hóa

§ 7. Sự sở hữu độc quyền về các phương tiện sản xuất của giai cấp các nhà tư bản

§ 8. Lao động làm thuê

§ 9. Điều kiện sản xuất dưới chủ nghĩa tư bản

§ 10. Sự bóc lột sức lao động

§ 11. Tư bản

§ 12. Nhà nước tư bản chủ nghĩa

§ 13. Những mâu thuẫn cơ bản của hệ thống tư bản

Chương II. Sự phát triển của trật tự xã hội tư bản chủ nghĩa

§ 14. Mâu thuẫn giữa nền sản xuất hàng hoá nhỏ và nền đại sản xuất

§ 15. Vị thế phụ thuộc của giai cấp vô sản; đội quân dự bị lao động, lao động phụ nữ và lao động trẻ em

§ 16. Tình trạng vô chính phủ trong sản xuất; cạnh tranh và các cuộc khủng hoảng

§ 17. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và giai cấp. Sự tăng cường của cuộc đấu tranh giai cấp

§ 18. Sự tích luỹ và tập trung tư bản là nhân tố chuẩn bị cho chủ nghĩa cộng sản

Chương III. Chủ nghĩa cộng sản và nền chuyên chính của giai cấp vô sản

§ 19. Đặc điểm của chế độ cộng sản. Sản xuất dưới chủ nghĩa cộng sản

§ 20. Phân phối trong chế độ cộng sản

§ 21. Quản lý trong chế độ cộng sản

§ 22. Sự phát triển của lực lượng sản xuất trong chế độ cộng sản. (Những ưu điểm của chủ nghĩa cộng sản)

§ 23. Nền chuyên chính của giai cấp vô sản

§ 24. Chinh phục quyền lực chính trị

§ 25. Đảng cộng sản và các giai cấp trong xã hội tư bản

Chương IV. Làm thế nào mà sự phát triển của chủ nghĩa tư bản lại dẫn đến cuộc cách mạng cộng sản (chủ nghĩa đế quốc, chiến tranh và sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản)

§ 26. Tư bản tài chính

§ 27. Chủ nghĩa đế quốc

§ 28. Chủ nghĩa quân phiệt

§ 29. Cuộc chiến tranh đế quốc từ năm 1914 đến năm 1918

§ 30. Chủ nghĩa tư bản nhà nước và các giai cấp

§ 31. Sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản và giai cấp công nhân

§ 32. Nội chiến

§ 33. Các hình thức nội chiến và cái giá của nó

§ 34. Sự hỗn loạn hoặc chủ nghĩa cộng sản

Chương V. Quốc tế hai và ba

§ 35. Chủ nghĩa quốc tế của phong trào công nhân là tiên quyết để dẫn đến thắng lợi của cách mạng cộng sản

§ 36. Sự sụp đổ của Quốc tế hai và nguyên nhân của nó

§ 37. Khẩu hiệu “Bảo vệ tổ quốc” và "Chủ nghĩa chuộng hòa bình"

§ 38. Chủ nghĩa xã hội hiếu chiến

§ 39. Phái trung tâm

§ 40. Quốc tế thứ ba

 

PHẦN THỨ HAI: THỰC TIỄN - CHẾ ĐỘ CHUYÊN CHÍNH CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Giới thiệu: Các điều kiện cho việc thực hiện chủ nghĩa cộng sản ở Nga

§ 41. Vị thế quốc tế của nước Nga

§ 42. Công nghiệp quy mô lớn ở Nga

§ 43. Di sản thảm khốc của chiến tranh đế quốc

§ 44. Nội chiến và cuộc đấu tranh với chủ nghĩa đế quốc thế giới

§ 45. Đặc tính tiểu tư sản của nước Nga, sự thiếu hụt kinh nghiệm tổ chức của một bộ phận giai cấp vô sản, v.v...

Chương VI. Chính quyền Xô Viết

§ 46. Chính quyền Xô viết, một hình thức chuyên chính vô sản

§ 47. Nền dân chủ vô sản và dân chủ tư sản

§ 48. Tính giai cấp và tính nhất thời của chế độ chuyên chính vô sản

§ 49. Quyền của công nhân dưới chế độ dân chủ tư sản và dưới chính quyền Xô viết

§ 50 . Sự bình đẳng giữa những người lao động, không phân biệt giới tính, tín ngưỡng hay chủng tộc

§ 51. Chủ nghĩa nghị viện và hệ thống Xô Viết

§ 52. Quân đội và Chính quyền Xô Viết

§ 53. Vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản

§ 54. Chế độ quan liêu và Chính quyền Xô Viết

VII. Chủ nghĩa cộng sản và vấn đề dân tộc

§ 55. Sự áp bức lên các dân tộc bị trị

§ 56. Đoàn kết giai cấp vô sản

§ 57. Nguyên nhân của những thù hằn dân tộc

§ 58. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, quyền tự quyết và thành lập liên bang

§ 59. Ai là đại diện cho “Ý chí dân tộc”?

§ 60. Chủ nghĩa bài Do Thái và giai cấp vô sản

Chương VIII. Chương trình của những người cộng sản liên quan đến tổ chức quân đội

§ 61. Cương lĩnh cũ của chúng tôi và câu hỏi về chiến tranh trong một nhà nước xã hội chủ nghĩa

§ 62. Sự cần thiết của Hồng quân; thành phần giai cấp của nó

§ 63. Huấn luyện quân sự cho toàn thể giai cấp công nhân

§ 64. Kỷ luật tự giác so với kỷ luật được áp đặt từ trên xuống

§ 65. Các chính ủy và các nhóm cộng sản

§ 66. Cơ cấu Hồng quân

§ 67. Các sĩ quan Hồng quân

§ 68. Các sĩ quan trong quân đội nên được bầu chọn hay nên được bổ nhiệm từ cấp trên?

§ 69. Hồng quân lâm thời

Chương IX. Tư pháp vô sản

§ 70. Sự thi hành công lý trong xã hội tư sản

§ 71. Người lao động bầu ra cơ quan tư pháp

§ 72. Hợp nhất các tòa án nhân dân

§ 73. Tòa án cách mạng

§ 74. Các phương pháp hình sự vô sản

§ 75. Công lý vô sản trong tương lai

Chương X. Chủ nghĩa cộng sản và Giáo dục

§ 76. Nhà trường dưới chế độ tư sản

§ 77. Những gì chủ nghĩa cộng sản cần đập tan

§ 78. Nhà trường như một công cụ giáo dục và giác ngộ chủ nghĩa cộng sản

§ 79. Chuẩn bị cho cuộc sống học đường

§ 80. Hợp nhất trường học lao động

§ 81. Giáo dục chuyên biệt

§ 82. Trường đại học

§ 83. Các trường học của Liên Xô và trường đảng

§ 84. Hướng dẫn ngoài học thuật

§ 85. Công nhân mới trên sự nhân danh khai sáng

§ 86. Kho tàng nghệ thuật và khoa học dành cho công nhân

§ 87. Tuyên truyền nhà nước về chủ nghĩa cộng sản

§ 88.Giáo dục nhân dân dưới thời Sa hoàng và dưới thời chính quyền Xô Viết

XI. Chủ nghĩa cộng sản và tôn giáo

§ 89. Tại sao tôn giáo và chủ nghĩa cộng sản không thể hoà hợp

§ 90. Tách nhà thờ ra khỏi nhà nước

§ 91. Tách nhà trường khỏi nhà thờ

§ 92. Đấu tranh với định kiến ​​tôn giáo của quần chúng

XII. Tổ chức Công nghiệp

§ 93. Tước đoạt của giai cấp tư sản và quốc hữu hóa nền công nghiệp quy mô lớn

§ 94. Mục tiêu của chúng ta, sự phát triển năng suất

§ 95. Kế hoạch hoá đời sống kinh tế

§ 96. Phát triển hợp tác kinh tế với các vùng đất khác

§ 97. Tổ chức tiểu thủ công nghiệp và sản xuất gia đình

§ 98. Tổ chức công nghiệp và công đoàn

§ 99. Sử dụng sức lao động

§ 100. Kỷ luật lao động trong tình đồng chí

§ 101. Việc sử dụng các chuyên gia tư sản

§ 102. Sự liên kết giữa sản xuất và khoa học

Chương XIII. Tổ chức Nông nghiệp

§ 103. Điều kiện nông nghiệp ở Nga trước cách mạng

§ 104. Điều kiện nông nghiệp ở Nga sau cách mạng

§ 105. Tại sao tương lai lại thuộc về nền nông nghiệp xã hội chủ nghĩa quy mô lớn?

§ 106. Nông nghiệp Xô Viết

§ 107. Nông nghiệp đô thị và ngoại ô (vườn chợ)

§ 108. Công xã và sản xuất tập thể

§ 109. Hợp tác xã nông nghiệp

§ 110. Hợp tác nông nghiệp

§ 111. Nhà nước sử dụng các khu vực bị bỏ hoang; sự huy động của các chuyên gia nông nghiệp; điểm cho vay; cải thiện đất đai; đất định cư

§ 112. Sự hỗ trợ của Nhà nước đối với nông dân

§ 113. Sự liên kết giữa sản xuất công nghiệp với nông nghiệp

§ 114. Chiến thuật của Đảng Cộng sản trong quan hệ với nông dân

Chương XIV. Tổ chức phân phối

§ 115. Bãi bỏ thương mại tư nhân

§ 116. Bộ máy phân phối

§ 117. Hợp tác trong thời kỳ trước đây

§ 118. Hợp tác đương đại

§ 119. Các cơ quan khác của phân phối

Chương XV. Tổ chức ngân hàng và lưu thông tiền tệ

§ 120. Quốc hữu hóa các ngân hàng và hợp nhất các ngân hàng nhân dân. Ngân hàng với tư cách là trung tâm lưu giữ sổ sách

§ 121. Tiền và sự chết dần của hệ thống tiền tệ

Chương XVI. Tài chính trong Nhà nước vô sản

§ 122. Nhà nước với tư cách là bộ máy ký sinh

§ 123. Nhà nước vô sản với tư cách là bộ máy sản xuất

§ 124. Ngân sách của nhà nước vô sản

Chương XVII. Vấn đề nhà ở

§ 125. Vấn đề nhà ở trong xã hội tư bản

§ 126. Vấn đề nhà ở trong nhà nước vô sản

Chương  XVIII. Bảo hiểm lao động và công tác phúc lợi xã hội

§ 127. Bảo hiểm lao động là gì?

§ 128. Các lĩnh vực chính của bảo hiểm lao động

§ 129. Những gì đã được thực hiện ở Nga liên quan đến bảo hiểm lao động?

§ 130. Công việc phúc lợi xã hội là gì?

§ 131. Phụ trách công tác phúc lợi xã hội ở các tỉnh

§ 132. Công tác phúc lợi xã hội ở Nga

§ 133. Các biện pháp khác để cải thiện điều kiện của giai cấp công nhân

§ 134. Các nhiệm vụ khác của đảng

Chương XIX. Vệ sinh công cộng

§ 135. Sự đặc biệt cần thiết phải bảo vệ sức khỏe cộng đồng

§ 136. Việc quốc hữu hoá các cơ sở y tế

§ 137. Nhiệm vụ lao động của các nhân viên y tế

§ 138. Các nhiệm vụ trước mắt trong lĩnh vực vệ sinh công cộng

Phụ lục: Chương trình của Đảng Cộng sản Nga

Nguồn
Chia sẻ

CHỦ NGHĨA MARX VÀ NƯỚC MỸ (Chương I)

Chương I - Máu từ mọi lỗ chân lông Một ý tưởng không phải của Mỹ sao? Để hiểu được các ý tưởng của chủ nghĩa Marx, trước tiên cần phải tiếp cận chúng mà không có thành kiến. Điều này thật khó bởi vì cho đến nay, đại đa số người Mỹ mới chỉ nghe nói về chủ nghĩa Marx trong mối liên quan với bức tranh...

Xem bài viết

1918: năm đầu tiên của Cách mạng Nga (Phần III)

Hòa bình và chiến tranh Cuộc cách mạng Nga đã diễn ra trong Thế chiến thứ nhất, do vậy chiến tranh và hòa bình là một trong những vấn đề quan trọng. Việc lật đổ Sa hoàng và thành lập một chính quyền dân chủ vào tháng 2 năm 1917 được Chính phủ lâm thời, và SR cùng Menshevik chiếm đa số trong Xô Viết...

Xem bài viết

Tóm tắt tư bản

  *Giới thiệu    Đây là bản tóm tắt cho Tư bản, Tập I, được viết bởi Engels vào năm 1868. Ngay sau khi bộ Tư bản được phát hành Engels đã bắt đầu xây dựng một bản tổng kết toàn diện cho nó.    Vào...

Xem bài viết

Hình mẫu Trùng Khánh một thập kỷ đã qua

Tác Giả: Zhang Yueran, ngày 11 tháng 1 năm 2021, Tạp chí Made in China.     Trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2012, những người dõi theo Trung Quốc trên khắp thế giới và một bộ phận đáng kể cánh tả quốc tế đã...

Xem bài viết

Đánh giá: 'The Deficit Myth' - Hai sai không thành một đúng.

Adam Booth, IMT, 18 tháng 9 năm 2020    Lý thuyết tiền tệ hiện đại (Modern Monetary Theory) đã trở nên thịnh hành trong cánh tả như là một câu trả lời khả dĩ cho chương trình nghị sự thắt lưng buộc bụng mà đám...

Xem bài viết

DI SẢN CỦA PHONG TRÀO NGŨ TỨ SAU MỘT THẾ KỶ

Vào tháng 3 năm 2019, sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Bắc Kinh (Beida) đã tham gia 1 cuộc khảo sát, 'điều kiện phát triển của sinh viên đại học' (Park 2019). Một trong những câu hỏi đã đề cập tới kỷ niệm nhân một trăm năm cuộc biểu tình sinh viên đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, khi sinh viên diễu...

Xem bài viết