Biện chứng cách mạng và sự giải phóng nhân loại (Phần II)
Ann Robertson, Socialist Revolution, Ngày 26 tháng 10 năm 2007   PHẦN II: Phép biện chứng của Marx   Quay trở lại với truyền thống của chủ nghĩa Marx, chúng ta sẽ khám phá ra rằng cả Marx và Engels đều giữ lại cấu trúc...
event 03/03/2020 - 16:48
Đọc tiếp
Biện chứng cách mạng và sự giải phóng nhân loại. (Phần I)
BIỆN CHỨNG CÁCH MẠNG VÀ SỰ GIẢI PHÓNG NHÂN LOẠI   Ann Robertson, ngày 26 tháng 10 năm 2007   Trong khi phát triển quan điểm triết học này, điểm tựa của Marx là những nhà tư tưởng vĩ đại đi trước ông nhưng...
event 07/08/2020 - 17:34
Đọc tiếp